4(1H)-Pyridazinone, 5,6-bis(diethylamino)-3-isopropyl-1-(4-methoxybenzoyl)-

4(1H)-Pyridazinone, 5,6-bis(diethylamino)-3-isopropyl-1-(4-methoxybenzoyl)-