2,6-dimethyl-4-[(2,4,6-trimethylphenoxy)methyl]phenol

2,6-dimethyl-4-[(2,4,6-trimethylphenoxy)methyl]phenol