N-(2-Formylphenyl)-4-methoxybenzamide

N-(2-Formylphenyl)-4-methoxybenzamide