Piperazine, 1-(2-methoxybenzoyl)-4-diphenylacetyl-

Piperazine, 1-(2-methoxybenzoyl)-4-diphenylacetyl-