1-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)-2-phenylethanone

1-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)-2-phenylethanone