1-Trimethylsilyloxymethyladamantane

1-Trimethylsilyloxymethyladamantane