5-Dimethyl(phenyl)silyloxytetradecane

5-Dimethyl(phenyl)silyloxytetradecane