3,5-dimethyl-2-(morpholinomethyl)benzenol

3,5-dimethyl-2-(morpholinomethyl)benzenol