1-(2-methoxyphenyl)-2-[2-(trifluoromethyl)imidazolidin-2-yl]ethanone

1-(2-methoxyphenyl)-2-[2-(trifluoromethyl)imidazolidin-2-yl]ethanone