4-hydrazinyl-4-oxo-N-(2,4,6-trimethylphenyl)butanamide

4-hydrazinyl-4-oxo-N-(2,4,6-trimethylphenyl)butanamide