1,3,5-Trimethyl-2-(2,2,2-trifluoro-ethoxy)-benzene

1,3,5-Trimethyl-2-(2,2,2-trifluoro-ethoxy)-benzene