4-(4-Methoxyphenyl)thiomorpholine

4-(4-Methoxyphenyl)thiomorpholine