2-Benzoyl-N'-(4-methoxybenzoyl)benzohydrazide

2-Benzoyl-N'-(4-methoxybenzoyl)benzohydrazide