4-Dimethyl(phenyl)silyloxypentadecane

4-Dimethyl(phenyl)silyloxypentadecane