2-Pyrazoline, 3-ethyl-5-hydroxy-5-(3-pyridinyl)-1-(3-methoxybenzoyl)-

2-Pyrazoline, 3-ethyl-5-hydroxy-5-(3-pyridinyl)-1-(3-methoxybenzoyl)-