9-Phenanthrylmethyl 3-methoxybenzoate

9-Phenanthrylmethyl 3-methoxybenzoate