2-(4-methoxyphenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole

2-(4-methoxyphenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole