2-(2-Hydroxy-2,2-diphenylethyl)benzamide

2-(2-Hydroxy-2,2-diphenylethyl)benzamide