3-(4-Methoxyphenyl)-1-butanol

3-(4-Methoxyphenyl)-1-butanol