1-Benzo[1,3]dioxol-5-ylmethyl-6,7-dimethoxy-2-nitroso-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-4-ol

1-Benzo[1,3]dioxol-5-ylmethyl-6,7-dimethoxy-2-nitroso-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-4-ol