2-(1H-benzimidazol-2-ylsulfanyl)-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one

2-(1H-benzimidazol-2-ylsulfanyl)-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one