1-(2-Methyl-4-propoxy-phenyl)-ethanone

1-(2-Methyl-4-propoxy-phenyl)-ethanone