3-Methyl-2,3-dihydro-1-benzothiophene

3-Methyl-2,3-dihydro-1-benzothiophene