1-Benzoyl-2-piperonyl hydrazine

1-Benzoyl-2-piperonyl hydrazine