(4-Methoxy-2,6-dimethylphenyl)-(2-methylnaphthalen-1-yl)diazene

(4-Methoxy-2,6-dimethylphenyl)-(2-methylnaphthalen-1-yl)diazene