2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl 2-methoxybenzoate

2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl 2-methoxybenzoate