2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl 4-methoxybenzoate

2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl 4-methoxybenzoate