3-Dimethyl(phenyl)silyloxypentadecane

3-Dimethyl(phenyl)silyloxypentadecane