3-Dimethyl(phenyl)silyloxytetradecane

3-Dimethyl(phenyl)silyloxytetradecane