4-Dimethyl(phenyl)silyloxytridecane

4-Dimethyl(phenyl)silyloxytridecane