3-Dimethyl(phenyl)silyloxytridecane

3-Dimethyl(phenyl)silyloxytridecane