3-[1-(3-methoxyphenyl)ethoxy]butan-2-ol

3-[1-(3-methoxyphenyl)ethoxy]butan-2-ol