2-(4-Methoxyphenyl)-2-oxoethyl 4-bromobenzoate

2-(4-Methoxyphenyl)-2-oxoethyl 4-bromobenzoate