2-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-1,3-dioxane-5-carboxylic acid

2-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-1,3-dioxane-5-carboxylic acid