4-(Diethylaminomethyl)-2,5-dimethylphenol

4-(Diethylaminomethyl)-2,5-dimethylphenol