2-Imino-5-[2-(4-methoxy-phenyl)-2-oxo-ethyl]-thiazolidin-4-one

2-Imino-5-[2-(4-methoxy-phenyl)-2-oxo-ethyl]-thiazolidin-4-one