2-(2-Hydroxy-2-phenylethyl)benzamide

2-(2-Hydroxy-2-phenylethyl)benzamide