1-Cyclohexyl-2,2-bis(phenylthio)cyclobutane

1-Cyclohexyl-2,2-bis(phenylthio)cyclobutane