2,6,6-Trimethyl-3-(phenylthio)cyclohept-4-enol

2,6,6-Trimethyl-3-(phenylthio)cyclohept-4-enol