Dimethyl(phenyl)[2-(trivinylsilyl)ethyl]silane

Dimethyl(phenyl)[2-(trivinylsilyl)ethyl]silane