1-Ethoxy-4-[2-(4-propylcyclohexyl)ethyl]benzene

1-Ethoxy-4-[2-(4-propylcyclohexyl)ethyl]benzene