Methyl hydroxy[bis(3-methoxyphenyl)]acetate

Methyl hydroxy[bis(3-methoxyphenyl)]acetate