4,6-Bis(4-ethoxybenzylthio)-5-nitropyrimidine

4,6-Bis(4-ethoxybenzylthio)-5-nitropyrimidine