[5-Hydroxy-5-(3-methoxyphenyl)-3-trifluoromethyl-4,5-dihydropyrazol-1-yl]-(3-methoxyphenyl)methanone

[5-Hydroxy-5-(3-methoxyphenyl)-3-trifluoromethyl-4,5-dihydropyrazol-1-yl]-(3-methoxyphenyl)methanone