2-Pyrazolin-5-ol, 5-trifluoromethyl-1-(3-methoxybenzoyl)-3-methyl-

2-Pyrazolin-5-ol, 5-trifluoromethyl-1-(3-methoxybenzoyl)-3-methyl-