4-(1,3-Dimethyl-3-butenyl)phenyl methyl ether

4-(1,3-Dimethyl-3-butenyl)phenyl methyl ether