3-(Dimethylphenylsilyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1-phenylpropan-1-one

3-(Dimethylphenylsilyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1-phenylpropan-1-one