1-Propanone, 3-(dimethylphenylsilyl)-1,3-diphenyl-

1-Propanone, 3-(dimethylphenylsilyl)-1,3-diphenyl-