4H-1,3,5-Oxadiazine, 4,4-bis(trifluoromethyl)-2-(4-methoxyphenyl)-6-phenyl-

4H-1,3,5-Oxadiazine, 4,4-bis(trifluoromethyl)-2-(4-methoxyphenyl)-6-phenyl-