3-(4-Fluorophenyl)-2-phenyl-1,3-thiazolidin-4-one

3-(4-Fluorophenyl)-2-phenyl-1,3-thiazolidin-4-one